Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poplatky za odvoz tuhého komunálního odpadu

Znovu se vracím k problematice poplatků za odvoz TKO (tuhého komunálního odpadu) ve městě Holešově a nebudu daleko od pravdy, že stejný problém budou mít také občané v mnoha dalších městech či obcích v ČR.

Je poněkud paradoxní, že Městský úřad Holešov se otázkou odvozu a likvidace TKO sice zabývá, ale jen ve způsobu jejich proplácení. Nakolik jsou platby za odvoz TKO relevantní a opodstatněné, není už pro příjemce poplatků podstatné. Pro MÚ Holešov je však zřejmě pokrok v tom, že od r. 2018 se již nebudou poštou rozesílat složenky na úhradu tohoto poplatku. Mohu se domnívat, že tím chce MÚ Holešov ušetřit na poštovních poukázkách, na druhé straně zasláním p.p. (pošt.poukázky) občanovi jej tímto taktně upozorňovala, že poplatek nemá uhrazený. Občan si často pro jiné důležité věci ani neuvědomuje, že kromě mnoha jiných povinností má také povinnost zaplatit poplatek za odvoz TKO. Zrušením zasílání složenek se opomenutí zaplacení poplatku statisticky jenom zvýší. Nepochybně bude občan MÚ na opomenutí dodatečně upozorněn, což si vyžádá nejen čas, ale také nějaké finance. Až jisté zkušenosti časem ukáží, nakolik toto rozhodnutí či opatření bylo efektivní. Ale zpět k samotné problematice poplatků za odvoz TKO.

V současné době zavedený způsob platby za odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO), resp. za vyprázdnění obsahu nádoby s domácím odpadem a jeho odvoz na skládku je něco, co je v rozporu s dobrými mravy. V jistém smyslu to lze také považovat za neoprávněné platby resp. příjmy, v horším případě za vědomé okrádání občanů a v souhrnu všech těchto faktorů za protiprávní a rovněž za diskriminační jednání orgánu, který poplatky vybírá. V podstatě jde vlastně o (ne)spravedlivý výpočet výše poplatku za odvoz TKO a (ne)objektivní určení povinnosti, kdo, kolik a za co má platit.

Jako příklad jsem použil situaci v našem městě Holešov. MÚ Holešov v současné době stanovuje poplatek podle počtu osob v domácnosti, což je vzhledem k dále uvedeným skutečnostem nespravedlivé a svým způsobem protiprávní a diskriminující. Pro leppší pochopení tohoto konstatování si dovolím popsat současný způsob placení odvozu TKO ve městě Holešově. Ten je stanoven tak, že každý dospělý člen domácnosti, tedy kromě dětí a osob starších 70 let, platí za odvoz TKO částku 696,-Kč na osobu a rok bez ohledu na to, kolik má domácnost nádob na odpad, což je zpravidla jedna nádoba na domácnost.

Z toho vyplývá, že jedna osoba v domácnosti s jednou nádobou na odpad zaplatí ročně 696,-Kč, dvě osoby v domácnosti rovněž s jednou nádobou na odpad zaplatí ročně 1 392,-Kč, tři osoby v domácnosti také jen s jednou nádobou na odpad však už zaplatí 2 088,-Kč ročně atd., kdy každá další osoba zaplatí za odvoz TKO z jedné a téže nádoby na odpad dalších 696.-Kč ročně. Abych se nedopustil nějaké nepřesnosti přiznávám že nevím, v jaké výši jsou poplatky v případě, kdy má domácnost při větším počtu osob dvě nebo více nádob na odpad.

Nicméně z výše uvedeného vyplývá, že jedna osoba (zpravidla senior-ka) zaplatí poplatek za odvoz TKO z jedné nádoby v plné výši, tedy 696,-Kč ročně. Poplatek zaplatí vždy i za předpokladu, že nádoba při odvozu není vždy plná, případně pro málo odpadu není vůbec přistavena k vyprázdnění. To, že je odvozen obsah poloprázdné nádoby, případně, že nádoba pro malý obsah odpadu nebyla vůbec přistavena nikdo neregistruje, protože to nikoho nezajímá. Poplatek je placen paušálně 2x ročně a na nějaké případné disproporce v odvozu není ze strany MÚ nebo TS Holešov brán zřetel.

To ale není ani zdaleka vše. Domácnost se třemi osobami paradoxně zaplatí rovněž za odvoz jediné nádoby na odpad 3 x 696,-Kč, t.j. celkem 2 088,-Kč což znamená, že domácnost (rodina) zaplatila o 1 392,-Kč více za stejný (jediný) úkon, který provedli pracovníci TS za odvoz TKO z jedné nádoby na odpad. Tyto skutečnosti ukazují, že způsob výběru poplatků od občanů města Holešova za odvoz TKO je jednoznačně nesprávný a hlavně nespravedlivý a mělo by dojít k okamžité nápravě tohoto stavu.K tomu se nabízí několik způsobů řešení a to za

 

a) stanovit výši poplatku za odvoz TKO podle počtu používaných (resp. k vyprázdnění přistavených) nádob, přidělených občanům nebo je občany vlastnících. Tento názor je podepřen zkušenostmi, že např. jeden člověk v domácnosti naplní nádobu cca z 1/3 a pokud je přistavena k odvozu, je obsah nádoby odvezen stejně jako nádoba plná, pokud však nádobu nepřistaví, poplatek za neuskutečněné vyprázdnění a odvoz je zaplacen stejně, jako by byla nádoba vyvezena plná. To však již nikdo nesleduje, zda vyprázdnění a odvoz jen malého obsahu nádoby byl proveden nebo ne, stejně jako není brán zřetel na to, zda občan poloprázdnou nádobu k odvozu vůbec přistavil. Zřejmě platí, že pokud nepřistavil, je to jeho věc, hlavní je, že zaplatil!

 

b) na základě poznatků a zkušeností z jiných měst (např. města Zlína), je možnost stanovit výši poplatků podle četnosti odvozu TKO z té které nádoby, což je ve Zlíně buďto 4 x nebo jen 2 x do měsíce. Nádoby jsou označeny barevnou samolepkou s vyznačením četnosti odvozu. Domácnost, resp. občan zaplatí jen tolik, jak často podle své úvahy potřebuje nádobu s TKO vyprázdnit a obsah odvézt, resp. za to, kolikrát byla nádoba s TKO skutečně vyprázdněna a odvezena.

 

c) v některých městech byly prováděny experimenty s tím, že poplatky za odvoz TKO byly stanovovány ne podle objemu, ale podle váhy odpadu. Na nádobách byly připevněny čipy s kódy, které po nasazení na KUKA vůz změřily váhu (hmotnost) odpadu a podle toho byla stanovena výše poplatku. Pokud je mi známo, tento způsob jakkoli je prý nejracionálnější, je prý také zatím drahý jak pro občany, tak MÚ, resp. organizace TS.

 

d) další možností pro spravedlivější stanovení poplatků za odvoz TKO se nabízí v možnosti třídění odpadu, jak se k tomu chystají např. v Chropyni nebo Morkovicích způsobem tzv. MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství). Podrobnosti tohoto systému neznám, proto se o něm nebudu blíže rozepisovat.

 

Domnívám se, že je zapotřebí se problematikou odvozu a zpoplatnění TKO odpovědně zabývat, protože současný systém a způsob je vůči občanům skutečně nespravedlivý, protiprávní a diskriminační a jak jsem již zmínil, jistě se netýká jenom občanů a MÚ města Holešova. Chápu, že tyto služby nelze dělat bez zisku, ale ten by neměl jít na úkor občanů, kterým je tato služba poskytována. Jak výše uvedeno, nabízí se řada možností, jak záležitost řešit. Je zřejmé, že každá z nich je svým způsobem ekonomicky náročná nebo náročnější než ten jednoduchý, dnes praktikovaný systém. To ale neznamená, že by některá z uvedených možností nebylo možné realizovat, protože dosáhnou-li na to jiné a menší města, nevidím důvod, proč by se tím nemohli zabývat TS města Holešova, resp. samotný MÚ Holešov!

 

Jiří B a ť a , Holešov-Všetuly

K dnešnímu dni jsem tento problém požádal řešit tři státní instituce, zatím mi nebylo uspokojivě odpovězeno. Cílem je, aby se problém řešil na úrovni Poslanecké sněmovny novelo zákona od poplatcích.